Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 16, Text 24

SB 4.16.24

eso ’svamedhañ satam ajahara
sarasvati pradurabhavi yatra
aharsid yasya hayam purandarah
sata-kratus carame vartamane
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
At the source of the river Sarasvati, this King will perform one hundred sacrifices known as asvamedha. In the course of the last sacrifice, the heavenly King Indra will steal the sacrificial horse.
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 16, Text 23
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 16, Text 25