Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 13, Text 15-16

Text-15-16

SB 4.13.15-16

sa caksuh sutam akutyam
patnyam manum avapa ha
manor asuta mahisi
virajan nadvala sutan
 
purum kutsam tritam dyumnam
satyavantam rtam vratam
agnistomam atiratram
pradyumnam sibim ulmukam
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Sarvateja’s wife, Akuti, gave birth to a son named Caksusa, who became the sixth Manu at the end of the Manu millennium. Nadvala, the wife of Caksusa Manu, gave birth to the following faultless sons: Puru, Kutsa, Trita, Dyumna, Satyavan, Rta, Vrata, Agnistoma, Atiratra, Pradyumna, Sibi and Ulmuka.

 

Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 13, Text 14
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 13, Text 17