Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 13, Text 13

SB 4.13.13

pusparnasya prabha bharya
dosa ca dve babhuvatuh
pratar madhyandinam sayam
iti hy asan prabha-sutah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Pusparna had two wives, named Prabha and Dosa. Prabha had three sons, named Pratar, Madhyandinam and Sayam.
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 13, Text 12
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 13, Text 14