Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 01, Text 07

SB 4.1.7

tosah pratosah santoso
bhadrah santir idaspatih
idhmah kavir vibhuh svahnah
sudevo rocano dvi-sat
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
The twelve boys born of Yajña and Daksina were named Tosa, Pratosa, Santosa, Bhadra, Santi, Idaspati, Idhma, Kavi, Vibhu, Svahna, Sudeva and Rocana.
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 01, Text 06
Srimad Bhagavatam Canto 04, Chapter 01, Text 08