Srimad Bhagavatam Canto 03, Chapter 13, Text 02

SB 3.13.2

vidura uvaca
sa vai svayambhuvah samrat
 priyah putrah svayambhuvah
pratilabhya priyam patnim
 kim cakara tato mune
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Vidura said: O great sage, what did Svayambhuva, the dear son of Brahma, do after obtaining his very loving wife?
Srimad Bhagavatam Canto 03, Chapter 13, Text 01
Srimad Bhagavatam Canto 03, Chapter 13, Text 03