Srimad Bhagavatam Canto 03, Chapter 12, Text 12

SB 3.12.12

manyur manur mahinaso
 mahañ chiva rtadhvajah
ugrareta bhavah kalo
 vamadevo dhrtavratah
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Lord Brahma said: My dear boy Rudra, you have eleven other names: Manyu, Manu, Mahinasa, Mahan, Siva, Rtadhvaja, Ugrareta, Bhava, Kala, Vamadeva and Dhrtavrata.
Srimad Bhagavatam Canto 03, Chapter 12, Text 11
Srimad Bhagavatam Canto 03, Chapter 12, Text 13