Srimad Bhagavatam Canto 01, Chapter 13, Text 32

SB 1.13.32

tatra sañjayam asinam
papracchodvigna-manasah
gavalgane kva nas tato
vrddho hinas ca netrayoh
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Maharaja Yudhisthira, full of anxiety, turned to Sañjaya, who was sitting there, and said: O Sañjaya, where is our uncle, who is old and blind?
 
Srimad Bhagavatam Canto 01, Chapter 13, Text 31
Srimad Bhagavatam Canto 01, Chapter 13, Text 33