Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 20, Text 02

SB 9.20.2

janamejayo hy abhut puroh
 pracinvams tat-sutas tatah
praviro ’tha manusyur vai
 tasmac carupado ’bhavat
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
King Janamejaya was born of this dynasty of Puru. Janamejaya’s son was Pracinvan, and his son was Pravira. Thereafter, Pravira’s son was Manusyu, and from Manusyu came the son named Carupada.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 20, Text 01
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 20, Text 03