Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 59, Text 12

SB 10.59.12

tamro ’ntariksah sravano vibhavasur
 vasur nabhasvan arunas ca saptamah
pitham puraskrtya camu-patim mrdhe
 bhauma-prayukta niragan dhrtayudhah
 
Translation: 
 
Ordered by Bhaumasura, Mura’s seven sons — Tamra, Antariksa, Sravana, Vibhavasu, Vasu, Nabhasvan and Aruna — followed their general, Pitha, onto the battlefield bearing their weapons.
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 59, Text 11
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 59, Text 13