Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 38, Text 02

SB 10.38.2

gacchan pathi maha-bhago
 bhagavaty ambujeksane
bhaktim param upagata
 evam etad acintayat
 
Translation: 
 
As he traveled on the road, the great soul Akrura felt tremendous devotion for the lotus-eyed Personality of Godhead, and thus he began to consider as follows.
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 38, Text 01
Srimad Bhagavatam Canto 10, Chapter 38, Text 03