Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 24, Text 41

SB 9.24.41

kamsavatyam devasravasah
 suvira isumams tatha
bakah kankat tu kankayam
 satyajit purujit tatha
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Vasudeva’s brother named Devasrava married Kamsavati, by whom he begot two sons, named Suvira and Isuman. Kanka, by his wife Kanka, begot three sons, named Baka, Satyajit and Purujit.
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 24, Text 40
Srimad Bhagavatam Canto 09, Chapter 24, Text 42