Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 16, Text 07

SB 5.16.7

esam madhye ilavrtam namabhyantara-varsam yasya nabhyam avasthitah sarvatah sauvarnah kula-giri-rajo merur dvipayama-samunnahah karnika-bhutah kuvalaya-kamalasya murdhani dva-trimsat sahasra-yojana-vitato mule sodasa-sahasram tavat antar-bhumyam pravistah.
 
Translation by His Divine Grace A. C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada: 
 
Amidst these divisions, or varsas, is the varsa named Ilavrta, which is situated in the middle of the whorl of the lotus. Within Ilavrta-varsa is Sumeru Mountain, which is made of gold. Sumeru Mountain is like the pericarp of the lotuslike Bhu-mandala planetary system. The mountain’s height is the same as the width of Jambudvipa — or, in other words, 100,000 yojanas [800,000 miles]. Of that, 16,000 yojanas [128,000 miles] are within the earth, and therefore the mountain’s height above the earth is 84,000 yojanas [672,000 miles]. The mountain’s width is 32,000 yojanas [256,000 miles] at its summit and 16,000 yojanas at its base.
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 16, Text 06
Srimad Bhagavatam Canto 05, Chapter 16, Text 08